Select Page

แพพัก ชงโค

แพพัก Suite ปรับอากาศ

จำนวนห้อง 2
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 8,000
วันหยุด 3,500
วันธรรมดา 3,000

เวียงกาญจน์

Superior

จำนวนห้อง 4
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 4,000
วันหยุด 2,000
วันธรรมดา 1,500

สามพระยา

Delux

จำนวนห้อง 4
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 6,000
วันหยุด 3,000
วันธรรมดา 2,500

ร่มไม้

Delux

จำนวนห้อง 1
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 5,000
วันหยุด 2,500
วันธรรมดา 2,000

ขวัญมงคล(ห้อง1, 2)

Delux

จำนวนห้อง 2
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 5,000
วันหยุด 2,500
วันธรรมดา 2,000

อานุภาพ

Delux

จำนวนห้อง 1
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 5,000
วันหยุด 2,500
วันธรรมดา 2,000

ลีลาวดี

Delux

จำนวนห้อง 4
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 4,000
วันหยุด 2,000
วันธรรมดา 1,500

แพพัก ชัยพฤกษ์

แพพัก Delux ปรับอากาศ

จำนวนห้อง 3
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 6,000
วันหยุด 3,000
วันธรรมดา 2,500

แพพัก พวงชมพู

แพพัก Delux ปรับอากาศ

จำนวนห้อง 2
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 6,000
วันหยุด 3,000
วันธรรมดา 2,500

นวลนิตย์

Superior

จำนวนห้อง 4
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 4,000
วันหยุด 2,000
วันธรรมดา 1,500

พุทธรักษา

Superior

จำนวนห้อง 4
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 4,000
วันหยุด 2,000
วันธรรมดา 1,500

อภิวัฒน์

Superior

จำนวนห้อง 1
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 4,000
วันหยุด 2,000
วันธรรมดา 1,500

อธิปัตย์

Superior

จำนวนห้อง 1
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 4,000
วันหยุด 2,000
วันธรรมดา 1,500

ชุนมาลี

Superior

จำนวนห้อง 4
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 4,000
วันหยุด 2,000
วันธรรมดา 1,500

ธร อุไร (ห้อง1, 2)

Delux

จำนวนห้อง 2
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 6,000
วันหยุด 3,000
วันธรรมดา 2,500

ร่มรื่น (ห้อง 1-4)

Superior

จำนวนห้อง 4
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 4,000
วันหยุด 2,000
วันธรรมดา 1,500

ร่มเย็น (ห้อง 1-4)

Superior

จำนวนห้อง 4
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 4,000
วันหยุด 2,000
วันธรรมดา 1,500

แสนรัก

Superior

จำนวนห้อง 2
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 4,000
วันหยุด 2,000
วันธรรมดา 1,500

แพพัก การะเกด

แพพัก Delux ปรับอากาศ

จำนวนห้อง 3
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 6,000
วันหยุด 3,000
วันธรรมดา 2,500

ธรอุไร (ห้อง 3)

Family Delux

จำนวนห้อง 1
จำนวนพักต่อห้อง 4
ราคาปกติ 9,000
วันหยุด 4,500
วันธรรมดา 4,000

ขวัญมงคล (ห้อง 3, 4)

Family Superior

จำนวนห้อง 2
จำนวนพักต่อห้อง 4
ราคาปกติ 5,000
วันหยุด 2,500
วันธรรมดา 2,000

ร่มรื่น (ห้อง 5, 6)

Group Superior 10

จำนวนห้อง 2
จำนวนพักต่อห้อง 10
ราคาปกติ 10,000
วันหยุด 6,000
วันธรรมดา 5,000

ร่มเย็น (ห้อง5, 6)

Group Superior 10

จำนวนห้อง 2
จำนวนพักต่อห้อง 10
ราคาปกติ 10,000
วันหยุด 6,000
วันธรรมดา 5,000

ขวัญมงคล (ห้อง5, 6)

Group Superior 6

จำนวนห้อง 2
จำนวนพักต่อห้อง 6
ราคาปกติ 5,000
วันหยุด 2,500
วันธรรมดา 2,000

แพพักพัดลม

แพพักธรรมดา (พัดลม)

จำนวนห้อง 36
จำนวนพักต่อห้อง 4
ราคาปกติ 500
วันหยุด 400
วันธรรมดา 400