เลือกหน้า

ACCOMMODATION

ที่พักของคุณ

แพพัก

แพชงโค

แพพัก Deluxe

จำนวนห้อง 2
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 8,000
วันหยุด 3,500
วันธรรมดา 3,000

แพพวงชมพู

แพพัก Jr. Deluxe

จำนวนห้อง 2
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 6,000
วันหยุด 3,000
วันธรรมดา 2,500

แพชัยพฤกษ์

แพพัก Jr. Deluxe

จำนวนห้อง 3
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 6,000
วันหยุด 3,000
วันธรรมดา 2,500

แพทานตะวัน

แพพัก Jr. Deluxe

จำนวนห้อง 3
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 6,000
วันหยุด 3,000
วันธรรมดา 2,500

แพการะเกด

แพพัก Superior

จำนวนห้อง 3
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 5,000
วันหยุด 2,500
วันธรรมดา 2,000

บ้านพัก

บ้านธร อุไร (ห้อง1, 2)

บ้านพัก Deluxe

จำนวนห้อง 2
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 6,000
วันหยุด 4,000
วันธรรมดา 3,000

บ้านศุภลักษณ์

บ้านพัก Deluxe

จำนวนห้อง 2
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 8,000
วันหยุด 4,000
วันธรรมดา 3,000

บ้านสามพระยา

บ้านพัก Deluxe

จำนวนห้อง 4
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 6,000
วันหยุด 4,000
วันธรรมดา 3,000

บ้านในฝัน

บ้านพัก Deluxe

จำนวนห้อง 1
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 8,000
วันหยุด 4,000
วันธรรมดา 3,000

บ้านลีลาวดี (วิวสวน)

บ้านพัก Jr. Deluxe

จำนวนห้อง 4
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 4,000
วันหยุด 3,000
วันธรรมดา 2,500

บ้านร่มไม้

บ้านพัก Jr. Deluxe

จำนวนห้อง 1
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 5,000
วันหยุด 3,000
วันธรรมดา 2,500

บ้านอานุภาพ

บ้านพัก Jr. Deluxe

จำนวนห้อง 1
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 5,000
วันหยุด 3,000
วันธรรมดา 2,500

บ้านอธิปัตย์

บ้านพัก Jr. Deluxe

จำนวนห้อง 1
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 4,000
วันหยุด 3,000
วันธรรมดา 2,500

บ้านอภิวัฒน์

บ้านพัก Jr. Deluxe

จำนวนห้อง 1
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 4,000
วันหยุด 3,000
วันธรรมดา 2,500

บ้านนวลนิตย์

บ้านพัก Superior

จำนวนห้อง 4
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 4,000
วันหยุด 2,500
วันธรรมดา 2,000

บ้านชุนมาลี

บ้านพัก Superior

จำนวนห้อง 4
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 4,000
วันหยุด 2,500
วันธรรมดา 2,000

บ้านพุทธรักษา

บ้านพัก Superior

จำนวนห้อง 4
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 4,000
วันหยุด 2,500
วันธรรมดา 2,000

บ้านขวัญมงคล (วิวสวน)

บ้านพัก Superior

จำนวนห้อง 2
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 5,000
วันหยุด 2,500
วันธรรมดา 2,000

บ้านเวียงกาญจน์ (วิวสวน)

บ้านพัก Superior

จำนวนห้อง 4
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 4,000
วันหยุด 2,500
วันธรรมดา 2,000

บ้านร่มรื่น (ห้อง 1-4)

บ้านพัก Superior

จำนวนห้อง 4
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 4,000
วันหยุด 2,500
วันธรรมดา 2,000

บ้านร่มเย็น (ห้อง 1-4)

บ้านพัก Superior

จำนวนห้อง 4
จำนวนพักต่อห้อง 2
ราคาปกติ 4,000
วันหยุด 2,500
วันธรรมดา 2,000

ครอบครัวและหมู่คณะ

บ้านธรอุไร (ห้อง 3)

บ้านพัก Family Deluxe

จำนวนห้อง 1
จำนวนพักต่อห้อง 4
ราคาปกติ 9,000
วันหยุด 4,000
วันธรรมดา 3,500

บ้านขวัญมงคล (วิวสวน)

บ้านพัก Family Superior

จำนวนห้อง 2
จำนวนพักต่อห้อง 2-4
ราคาปกติ 5,000
วันหยุด 3,000
วันธรรมดา 2,500

บ้านร่มรื่น (ห้อง 5, 6)

บ้านพัก Group Standard

จำนวนห้อง 2
จำนวนพักต่อห้อง 7-10
ราคาปกติ 10,000
วันหยุด 6,000
วันธรรมดา 5,000

บ้านร่มเย็น (ห้อง5, 6)

บ้านพัก Group Standard

จำนวนห้อง 2
จำนวนพักต่อห้อง 7-10
ราคาปกติ 10,000
วันหยุด 6,000
วันธรรมดา 5,000
thTH