Select Page

Team Building & Walk Rally

เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เชื่อมความสัมพันธ์และให้พนักงานได้เกิดความรักความผูกพันธ์กันมากขึ้น ด้วยกิจกรรมทดสอบและเรียนรู้คนร่วมองค์กรเดียวกัน กิจกรรมนี้เหมาะสมกับหน่วยงานที่มีสาขาหรือมีพนักงานประจำพื้นที่หลายแห่ง กิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากหลากหลายหน่วยงาน เช่น บริษัท ING ประกันชีวิต , บริษัท เอไอเอ จำกัด(จ.นครราชสีมา), บริษัท ไทยพาณิชย์ นิวยอร์คไลฟ์ จำกัด ,บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด,  ธนาคารไทยพาณิชย์, CAT TELECOM , องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน จ.ระยอง แลบริษัทสยามเฮ้าส์ แอนด์ โฮม เป็นต้น 

กิจกรรมสำหรับหน่วยงาน องค์กร และบริษัทต่างๆ ที่ต้องการให้สมาชิกเกิดความรัก สามัคคี และแสดงออกในทางภาวะผู้นำ โดยทุกคนมีส่วนร่วมในการทำภาระกิจและแก้ปํญหาร่วมกัน โดยทีมงานวิทยากรมืออาชีพในการเลือกสรร กิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้ร่วมและให้ข้อคิดตามเป้าหมายที่ท่านต้องการได้

โดยกิจกรรมนี้ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานมากมาย เช่น  สำนักราชกิจจานุเบกษา สำนักนายกรัฐมนตรี , บริษัท องค์กร และหน่วยงานราชการทั่วประเทศเช่น องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม จ.นครศรีธรรมราช , เทศบาลตำบลผาสุข จ.อุดราธานี , องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ,สหกรณ์โรงพยาบาลอ่างทอง และบริษัท กิตติธัญ จำกัด  เป็นต้น